MP4 : Karim Ebrahim Al-Shakar Undersecretary for International Affairs Kingdom of Bahrain Ministry of Foreign AffairsFLV : Karim Ebrahim Al-Shakar Undersecretary for International Affairs Kingdom of Bahrain Ministry of Foreign AffairsMP4 FOR IPOD (edge) : Karim Ebrahim Al-Shakar Undersecretary for International Affairs Kingdom of Bahrain Ministry of Foreign AffairsMP3 : Karim Ebrahim Al-Shakar Undersecretary for International Affairs Kingdom of Bahrain Ministry of Foreign Affairs