Sad Suresi ( 88 Verses )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Sad, Zikir dolu Kur'an'a andolsun;

2 . Hayır; o inkar edenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

3 . Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkıma uğrattık da onlar feryad ettiler; ancak (artık) kurtulma zamanı değildi.

4 . İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Kafirler dedi ki: "Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür."

5 . "İlahları bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey."

6 . Onlardan önde gelen bir grup: "Yürüyün, ilahlarınıza karşı (bağlılıkta) kararlı olun; çünkü asıl istenen budur" diye çekip gitti.

7 . "Biz bunu, diğer dinde işitmedik, bu, içi boş bir uydurmadan başkası değildir."

8 . "Zikir (Kur'an), içimizden ona mı indirildi?" Hayır, onlar Benim zikrimden bir kuşku içindedirler. Hayır, onlar henüz Benim azabımı tatmamışlardır.

9 . Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

10 . Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı? Öyleyse, sebepler içinde (bir imkan ve güç bularak göğe) yükselsinler.

11 . Onlar, burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

12 . Onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı.

13 . Semud, Lut kavmi ile Eyke halkı da. İşte onlar (Allah'a karşı isyanda birleşen ve güç toplayan) fırkalar(dı).

14 . Hepsi de elçileri yalanladılar, böylece azapla-sonuçlandırmam (onlara) hak oldu.

15 . Bunlar da, (geldiğinde) bir anlık gecikmesi bile olmayan bir tek çığlıktan başkasını gözetlemiyorlar.

16 . (Alaylı alaylı) Dediler ki: "Rabbimiz, hesap gününden önce (azaptan bize vadettiğin) payımızı çabuklaştırıver."

17 . Sen onların söylediklerine karşı sabret ve Bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla; çünkü o, (her tutum ve davranışında Allah'a) yönelen biriydi.

18 . Doğrusu Biz dağlara boyun eğdirdik, akşam ve sabah kendisiyle birlikte (Allah'ı) tesbih ederlerdi.

19 . Ve toplanıp gelen kuşları da. Hepsi onunla (Allah'ı tesbih etmede uyum içinde) yönelip-dönmekte olanlar idi.

20 . Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik.

21 . Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani mihraba (Davud'un bulunduğu yere girmek için) yüksek duvardan tırmanmışlardı.

22 . Davud'a girdiklerinde, o, onlardan ürkmüştü; dediler ki: "Korkma, iki davacıyız, birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi doğru yolun ortasına yöneltip-ilet."

23 . "Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen "Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat" dedi ve bana, konuşmada üstün geldi."

24 . (Davud) Dedi ki: "Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) birleştirip katan (ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı tecavüz ederler; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır." Davud, gerçekten Bizim onu imtihan ettiğimizi sandı, böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rüku ederek yere kapandı ve (Bize gönülden) yönelip-döndü.

25 . Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun Bizim Katımız'da gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır.

26 . "Ey Davud, gerçek şu ki, Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir azap vardır."

27 . Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Ateşten (görecekleri azaptan) dolayı vay o inkar edenlere.

28 . Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız?

29 . (Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır.

30 . Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip-dönen biriydi.

31 . Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar sunulmuştu.

32 . O da demişti ki: "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim." Sonunda bu atlar (koştular ve toz) perdesinin arkasına saklandılar.

33 . "Onları bana geri getirin" (dedi). Sonra (onların) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

34 . Andolsun, Biz Süleyman'ı imtihan ettik, tahtının üstünde bir ceset bıraktık. Sonra (eski durumuna) döndü.

35 . "Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan edensin."

36 . Böylece rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi.

37 . Şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıç olanı.

38 . Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini.

39 . "İşte bu, bizim vergimizdir. (Ey Süleyman) Artık sen de hesaba vurmaksızın, ver ya da tut."

40 . Şüphesiz, onun Bizim Katımız'da gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır.

41 . Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: "Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu" diye Rabbine seslenmişti.

42 . "Ayağını depret. İşte yıkanacak ve içecek soğuk (su, diye vahyettik.).

43 . Katımız'dan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini de bağışladık.

44 . "Ve eline bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve andını bozma." Gerçekten, Biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip-dönen biriydi.

45 . Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.

46 . Gerçekten Biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp-anan ihlas sahipleri kıldık.

47 . Ve gerçekten onlar, Bizim Katımız'da seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır.

48 . İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır.

49 . Bu, bir zikirdir. Şüphesiz muttakiler için, elbette varılacak güzel bir yer vardır.

50 . Adn cennetleri; kapılar onlara açılmıştır.

51 . İçinde yaslanıp-dayanmışlardır; orda birçok meyve ve şarap istemektedirler.

52 . Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır.

53 . İşte hesap günü size va'dedilen budur.

54 . Şüphesiz bu, Bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok.

55 . Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.

56 . Cehennem; onlar oraya girerler; ne kötü bir yataktır o.

57 . İşte bu; tatsınlar onu: Kaynar su ve irin.

58 . Ve onun şeklinden başka, çift çift (olan daha beter azaplar) vardır.

59 . (Müşrik olan hakim güçlere:) "İşte bu(nlar) da sizinle birlikte (küfür ve zulümde) göğüs gerenlerdir. Onlara bir merhaba (bile) yok. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir." (denilir).

60 . (Onlara uyanlar) Derler ki: "Hayır, sizler; asıl size bir merhaba yok. Bunu (azabı) siz bizim önümüze sürdünüz. Ne kötü bir durak."

61 . Derler ki: "Rabbimiz, kim bunu bizim önümüze sürdüyse, ateşteki azabını kat kat arttır."

62 . Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz."

63 . Biz onları bir alay konusu edinmiştik; yoksa gözler mi onlardan kaydı?"

64 . Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.

65 . De ki: "Ben, yalnızca bir uyarıcıyım. Bir olan, kahreden Allah'tan başka bir İlah yoktur."

66 . "Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, üstün ve güçlü olan, bağışlayandır."

67 . De ki: "Bu (Kur'an), büyük bir haberdir."

68 . Sizler ise, ondan yüz çeviriyorsunuz.

69 . "Mele-i Ala (yüce topluluk) tartışıp dururken, benim hiçbir bilgim yoktur."

70 . "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."

71 . Hani Rabbin meleklere: "Gerçekten Ben, çamurdan bir beşer yaratacağım" demişti.

72 . "Onu bir biçime sokup, ona Ruhum'dan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın."

73 . Meleklerin hepsi topluca secde etti;

74 . Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

75 . (Allah) Dedi ki: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?"

76 . Dedi ki: "Ben ondan daha hayırlıyım; sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."

77 . (Allah) Dedi ki: "Öyleyse ordan (cennetten) çık, artık sen kovulmuş bulunmaktasın."

78 . "Ve şüphesiz, din (kıyametteki hesap) gününe kadar Benim lanetim senin üzerinedir."

79 . Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirilecekleri güne kadar bana süre tanı."

80 . Dedi ki: "O halde, süre tanınanlardansın."

81 . "Bilinen vaktin gününe kadar."

82 . Dedi ki: "Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mutlaka azdırıp-kışkırtacağım."

83 . "Ancak onlardan, muhlis olan kulların hariç."

84 . (Allah) "İşte bu haktır ve Ben hakkı söylerim" dedi.

85 . "Andolsun, senden ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım."

86 . (Ey Peygamber) De ki: "Ben, buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve (kendiliğinden) bir yükümlülük getirenlerden de değilim."

87 . "O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dir."

88 . "Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz."

 

 

 

In this page you can listen Sad Suresi in English, Sad Suresi and read and download Sad Suresi in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Sad Suresi translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Sad Suresi in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . The Moon 55 . The Beneficent, The Mercy Giving 56 . The Event, The Inevitable 57 . Iron 58 . She That Disputeth, The Pleading Woman 59 . Exile, Banishment 60 . She That Is To Be Examined, Examining Her 61 . The Ranks, Battle Array 62 . The Congregation, Friday 63 . The Hypocrites 64 . Mutual Disillusion, Haggling 65 . Divorce 66 . Banning, Prohibition 67 . The Sovereignty, Control 68 . The Pen, (the Letter) 69 . The Reality 70 . The Ascending Stairways, Staircases Upward, Sckeptic 71 . Noah 72 . The Jinn, Sprites 73 . The Enshrouded One, Bundled Up 74 . The Cloaked One, The Man Wearing A Cloak 75 . The Rising Of The Dead, Resurrection 76 . Time, Man, (every) Man, This (day-and-)age 77 . The Emissaries, Winds Sent Forth 78 . The Tidings, The Announcement 79 . Those Who Drag Forth, Soul-snatchers 80 . He Frowned! 81 . The Overthrowing, Extinguished! Wrapping Things Up 82 . The Cleaving, Bursting Apart 83 . Defrauding, The Cheats, Cheating 84 . The Sundering, Splitting Open 85 . The Mansions Of The Stars, Constellations 86 . The Morning Star, The Nightcomer 87 . The Most High, Glory To Your Lord In The Highest 88 . The Overwhelming, The Pall 89 . The Dawn, Daybreak 90 . The City, This Countryside 91 . The Sun 92 . The Night 93 . The Morning Hours, Morning Bright! 94 . Solace, Consolation, Relief 95 . The Fig, The Figtree 96 . The Clot, Read! 97 . Power, Fate 98 . The Clear Proof, Evidence 99 . The Earthquake 100 . The Courser, The Chargers 101 . The Calamity, The Stunning Blow, The Disaster 102 . Rivalry In World Increase, Competition 103 . The Declining Day, Eventide, The Epoch 104 . The Traducer, The Gossipmonger 105 . The Elephant 106 . Winter, Quraysh 107 . Small Kindnesses, Almsgiving, Have You Seen? 108 . Abundance, Plenty 109 . The Disbelievers, Atheists 110 . Succour, Divine Support 111 . Palm Fibre, The Flame 112 . The Unity, Sincerity, Oneness Of Allah 113 . The Daybreak, Dawn 114 . Mankind
Harun Yahya's Influences | Presentations | Audio Books | Interactive CDs | Conferences| About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to this site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top